1. Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS («GHG») sine advokater eller ansatte påtar seg eller utfører.

Disse alminnelige betingelser er gjort offentlig tilgjengelig på våre nettsider www.ghg.no og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

Med mindre annet er avtalt, vil de alminnelige betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

GHG skal fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av oppdraget, de alminnelige betingelser, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, GHGs interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

2. Etablering og gjennomføring av oppdraget

Oppdragets beskrivelse og forventet varighet fremgår av oppdragsbekreftelsen, og/eller de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse mellom GHG og klienten. Oppdragets varighet vil være avhengig av saksforholdet, herunder også motpartens forhold.

I alle oppdrag utpeker GHG en ansvarlig advokat, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

GHGs rådgivning er begrenset til norsk lovgivning. Dersom GHG innhenter opplysninger om fremmed rett, innestår vi ikke for riktigheten av slike opplysninger. Oppdraget til GHG er videre begrenset til juridisk rådgivning, og vil ikke omfatte kommersielle, finansielle eller andre forhold.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at GHG, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at GHG ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. GHG kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er GHG avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom GHG. GHG og klienten skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. Salærberegning og fakturering

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel.

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, utlegg og andre omkostninger relatert til utførelse av oppdraget. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt.

GHGs salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke GHGs salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

Alle omkostninger og utlegg som GHG forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Merverdiavgift vil bli tillagt i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

I noen tilfeller vil GHG kreve forskuddsbetaling før oppdraget kan utføres. Forskuddet vil bli avregnet mot fremtidige fakturaer.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser. GHG tar forbehold om å stanse arbeidet dersom en faktura ikke blir betalt innen forfall.

4. Forsikring

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi GHG de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom GHGs salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

5. Advokatfirmaets ansvar

GHG er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

Et eventuelt ansvar for GHG som blir påført som følge av feil eller forsømmelser fra GHGs side i forbindelse med oppdragsutførelsen, er begrenset til direkte tap, og omfatter under ingen omstendighet konsekvenstap eller følgeskader. Ansvaret er videre begrenset til det beløp som motsvarer det høyeste av fem ganger salæret for oppdraget, eller NOK 8 millioner.

GHGs ansvar reduseres med ethvert beløp som kunden kan motta i henhold til forsikring klienten har tegnet.

GHG har ikke noe ansvar overfor tredjemann på grunn av klientens anvendelse av dokumenter eller annen rådgivning fra advokatfirmaet. GHG har ikke ansvar for at firmaet ikke har mulighet til å påbegynne eller fortsette firmaets arbeid på grunn av omstendigheter utenfor GHGs kontroll.

Om GHG på kundens begjæring avtaler at tredjemann kan basere seg på et dokument som er innhentet fra GHG eller rådgivning som GHG har gitt, skal dette ikke øke eller påvirke GHGs ansvar. Under enhver omstendighet oppstår det ikke noe kundeforhold mellom GHG og slik tredjemann.

Ansvarsbegrensningen som gjennom disse vilkår eller i separat avtale er gjort gjeldende for oss, gjelder også for partnere eller tidligere partnere i GHG, jurister og andre personer som arbeider for, har arbeidet for eller vært engasjert av oss.

GHG er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som GHG etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

GHG er ikke ansvarlig for sakens faktiske utfall.

GHG er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. GHG gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil GHG treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

6. Behandling av informasjon

Advokater i GHG er etter gjeldende regler underlagt taushets- og fortrolighetsplikt. Med mindre noe annet er avtalt, har GHGs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. GHGs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

Når en transaksjon eller annet oppdrag har blitt allment kjent, kan GHG komme til å informere om vårt oppdrag i vårt markedsføringsmateriale og på vår nettside. Slik informasjon kan kun inneholde opplysninger som allerede har kommet til allmennhetens kunnskap. Dersom klienten ikke ønsker at GHG skal publisere slik informasjon, må dette meddeles til GHG.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av GHG i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er GHGs styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.

GHG gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til GHG.

GHG oppfyller de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, som bl.a. omfatter rutiner og dokumentasjon av disse, for å hindre og fange opp mulige avvik. Behandlingsansvarlig vil oversende eventuelle avviksmeldinger til Datatilsynet.

Ved avslutning av oppdraget vil eventuelle originale dokumenter i saken arkiveres, gis tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. GHG kan oppbevare kopi av saksdokumenter etter oppdragets avslutning.

7. Immaterielle rettigheter

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til det arbeidsresultat vi genererer for våre klienter, tilhører GHG, men vi gir klienten rett til å bruke resultatet til de formål det er tenkt for. Om annet ikke blir avtalt, kan ikke noe dokument eller annet arbeidsresultat som genereres hos GHG gjøres allment tilgjengelig eller anvendes til markedsføringsformål.

8. Klage

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. GHG vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden.

Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

9. Revisjon av oppdragsvilkår

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

10. Lovvalg og jurisdiksjon

Disse vilkår og alle spørsmål som vedrører vårt oppdrag, samt enhver tvist mot GHG og/eller noen av dens partnere eller ansatte, samt andre som omfattes av ansvarsbegrensningen i artikkel 5, reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende spørsmål knyttet til vilkårene eller brudd på vilkårene, eller andre spørsmål knyttet til vårt oppdrag, samt enhver tvist mot GHG og/eller noen av dens partnere eller ansatte, samt andre som omfattes av ansvarsbegrensningen i artikkel 5, avgjøres ved norske domstoler med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.