Våre priser

Vederlaget for Gram, Hambro & Garmans tjenester er normalt basert på tidsforbruk. Arbeid og utlegg faktureres hver måned med 15 dagers forfallstid. Dekning av klienters utlegg forutsetter normalt forhåndsavtale, eventuelt depositum.

Det tas forbehold om å kreve a konto innbetaling av beløp til dekning av salær/utlegg. Klientmidler innsettes på særskilt klientkonto hos firmaets bankforbindelse. Innestående klientmidler forrentes i henhold til bankens til enhver tid gjeldende rentevilkår, i den utstrekning det opptjente beløp overstiger et halvt rettsgebyr.

Det kreves ikke administrasjonstillegg e.l. Normalt inngår kontorpersonalets medgåtte tid i juristenes timepriser. I særskilte tilfeller vil klienten bli belastet med slike kostnader. Spesifikasjonskrav og særskilte faktureringsrutiner må avtales spesielt. For firmaets jurister er de veiledende timepriser fra kr 1.400 – kr 2.100 for fullmektiger, fra kr 2.200 – kr 2.800 for ansatte advokater og fra kr 2.900 – kr 3.600 for partnere.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige. Merverdiavgift kommer derfor normalt i tillegg til nevnte timepriser.