Virksomhetsjus

Valg av selskapsform og konsernstuktur

Stilftelse

Corporate governance

Aksjonæravtaler

Konserninterne transaksjoner

Børs- og verdipapirrett

Børsnotering og emisjoner

Flagge- og meldeplikt

Løpende informasjonsplikt og innsideinformasjon

Prospektkrav

Oppkjøp av børsnoterte selskaper

Arbeidsrett

Arbeidsavtaler

Opphør av arbeidsforhold

Incentivordninger mv.

Omstillinger/nedbemanninger/omorganiseringer

Alle problemstillinger innenfor HR

Personvern og kontrolltiltak

Børs- og verdipapirrett

Børsnotering og emisjoner

Flagge- og meldeplikt

Løpende informasjonsplikt og innsideinformasjon

Prospektkrav

Oppkjøp av børsnoterte selskaper

Virksomhetsjus er et felt med mange tilgrensende fagområder.