Nærmere 4 år etter at arveavgiftsloven fra 1964 ble avskaffet, har spørsmålet om gjeninnføring på nytt kommet på banen. SV har varslet et forslag om å gjeninnføre arveavgiften på arv og gaver. Samtidig er det politiske bildet langt mer labilt enn tidligere. Usikkerheten vil gjelde hele innværende Stortingsperiode. Dersom SV gjennom utspill fra KrF skulle komme i vippeposisjon er det usikkert hvilke saker SV vil prioritere. Arveavgift kan være en slik sak.

For de som måtte vurdere å yte gaver av betydning, vil det være viktig å følge den politiske situasjon. Dette gjelder også de som har ytet gaver i de avgiftsfrie årene. Gaver gitt i form av bolig eller fritidsboliger, hvor bruksretten er beholdt kan bli gjenstand for arveavgift ved en gjeninnføring. Etter arveavgiftsloven fra 1964 ble gaven først ansett ytet når en vesentlig bruksrett falt bort. Ved en gjeninnføring av arveavgiften må det forventes at en tilsvarende bestemmelse innføres. Tilbakevirkningsforbudet etter Grunnloven, vil neppe være til hinder for dette.

For selskapsinteresser, er det ikke uvanlig at gaver ytes i form av B-aksjer med begrenset stemme og utbytterett. Her ble en forholdsmessig verdi av selskapet ansett ytet på gavetidspunktet. Dette standpunkt bør forventes opprettholdt også ved en mulig gjeninnføring av arveavgift.

Ta kontakt med partner Vivi Bjerkaas på vb@ghg.no dersom du har spørsmål om arveavgift.

KategoriArbeidsrett, Nyheter