Er din bedrift rammet av omsetningstap som følge av tiltakene rundt korona? Da kan du kanskje søke om kompensasjon til nødvendige utgifter.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ble skrevet i forbindelse med kompensasjon under koronapandemien. Kompensasjonsordningene varierer ut fra den til en hver tid gjeldende situasjon. Ta gjerne kontakt for å se hvordan din virksomhet kan få støtte eller forberede seg til ulike situasjoner.

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert, men det er viktig å være sikker på at opplysningene som sendes inn er korrekte. Både med hensyn til å få riktig kompensasjon, og ikke komme i en situasjon hvor man risikerer tilbakebetalingskrav.

Vi kan bistå med å gjennomgå dokumentasjonen slik at din bedrift skal være ivaretatt gjennom hele prosessen.

Stortinget har nå vedtatt regjeringens forslag om en kompensasjonsordning for næringslivet, og bedrifter vil kunne få dekket inntil 90 % av sine faste utgifter. Vårt team av advokater står klare for å bistå din bedrift for å sikre at denne kommer seg gjennom krisen. Se nederst i denne artikkelen for utdypende beskrivelse av hva vi kan bistå med.

Om ordningen
Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak.

Dette er:

• Finansnæringen (de som omfattes av finansskatten)
• Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
• Utenriks sjøfart som innebærer varetransport
• Olje- og gassutvinning
• Private barnehager som er under egen støtteordning
• Flyselskaper som er under egen støtteordning
• Foretak uten ansatte (unntatt EPF der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
• Foretak uten aktivitet
• Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

For å være berettiget til kompensasjon må man kunne vises til et omsetningsfall på minimum 20 % i mars, og minimum 30 % i april og mai. Det er åpnet for at bedrifter vil kunne velge mellom å sammenligne omsetningen sin med måneden året før, eller bruke et gjennomsnitt av januar og februar.

Dette vil være særlig aktuelt for selskaper som har startet opp etter mars 2019 eller har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019-februar 2020. Det er imidlertid presisert at for de fleste foretak vil fjoråret være et naturlig utgangspunkt for sammenligning.

Med omsetning menes inntekter fra salg og varer og tjenester. Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning. Slik ordninger kan blant annet omfatte støtteordninger fra kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge. Som omsetning regnes derimot ikke inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler.

Hvordan omsetningsnedgangen skal beregnes og hvilke utgangspunkt omsetningsfallet beregnes fra vil bli nærmere fastsatt i forskrift.

Det vil videre være en minstegrense for utbetaling på 5000 kroner. Den øvre grensen for støtte vil være 30 millioner kroner per måned, og det kan settes en høyere maksgrense for konserner dersom dette godkjennes av ESA.

Dersom din bedrift driver sesongbasert virksomhet har Stortinget bedt regjeringen det skal gjøres justeringer for slike. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Det er signalisert at første utbetaling etter planen skal skje allerede i april. Søknader skal kunne leveres fra 17. april i en egen nettportal.

Hva er uunngåelige faste kostnader?
Blant dette regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Det er imidlertid varslet at departementet i forskrift vil gi nærmere bestemmelser som hva som regnes som uunngåelige faste kostnader. Det er videre viktig å være klar over at det er poster i næringsoppgaven som vil være styrende.

Hva kan du få dekket – Beregningsmetode
Det vil være en todelt metode for beregning av kompensasjon:

De som er pålagt å stenge ned:
Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * faste kostnader * justeringsfaktor på 0,9

De som ikke er pålagt å stenge ned:
Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste kostnader minus egenandel på kr 10 000) * justeringsfaktor på 0,8.

Merk her at det for foretak som er pålagt stengt er det ingen egenandel. Egenandelen for de som ikke er pålagt å stenge vil være 10 000 kroner per måned.

Utbytte, moderasjon og offentlighet
Kompensasjonsordninger stiller ikke krav til forbud mot oppsigelser eller utbytte. Merk imidlertid at aksjeloven inneholder begrensninger på utbytteadgangen. Finanskomiteen har videre understreket viktigheten av moderasjon, særlig med hensyn til utbytte og bonuser. Det er videre lagt opp til at det vil bli offentlig hvem som har mottatt ytelser, med både søknadsbeløp og innvilget støtte.

Forvaltning av ordningen
Det er Skatteetaten som vil forvalte ordningen. Søknadsprosessen vil i stor grad automatiseres gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Ordningen er basert på DSOP (helautomatisk innhentning av kontrollinformasjon). Dette er i hovedsak et internt system som vil gjøre det lettere for de ulike etatene å samkjøre informasjonen.

Hva kan vi bistå med?
Vårt team av advokater vil bistå med å vurdere omsetningsfallet for din bedrift. Dette vil være avgjørende for om bedriften vil omfattes av kompensasjonsordningen.
Selv om det er varslet at bedrifter skal gis mulighet til å velge mellom å sammenligne omsetningen fra samme måned i fjor med et gjennomsnitt fra januar og februar i år, er det fortsatt uklart hvilke kriterier som avgjør hvem dette gjelder for. Denne utviklingen følges nøye.

Ettersom det skal gjøres en sammenligning med omsetningen fra samme måned i 2019 ser vi at dette kan føre til at bedrifter som har opplevd sterk vekst det siste året kan komme i en vanskelig situasjon. Vi mener det her bør gjøres en konkret vurdering av slike tilfeller, og vil bistå med dette.
Beregningsmetoden i seg selv kan fremstå som enkel, men det er ikke nødvendigvis jobben med på finne kostnader som kan kompenseres. Vårt team av advokater kan bistå med å identifisere det som anses som uunngåelige faste kostnader. Dette vil bidra til at bedriften får dekket inn alle de aktuelle postene i sine regnskap. Videre vil man unngå at utgifter som ikke er dekket av kompensasjonsordningen blir rapportert inn, og eventuelle krav om tilbakebetaling i etterkant.

Myndighetene har varslet at det i tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil bli utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

Vi gjør også oppmerksom på at ordningen vil være basert på regnskap og ikke likviditet.
Ordningen er kommet til på svært kort tid, og det er varslet at det vil kunne gjøres justeringer. Neste steg i prosessen er at det blir utformet forskriftsbestemmelser, som vil gi detaljene for hvordan ordningen vil fungere.

Det er også varslet at det vil komme en portal for informasjon. Vi følger utviklingen nøye for å kunne bistå våre klienter på best mulig måte.

Ta kontakt med Morten Garman (mg@ghg.no/982 89 770),  eller Kristoffer Grønnevik Hansen (kgh@indem.no/403 25 825) hvis din bedrift trenger bistand.

KategoriNyheter, Selskapsrett